الزامات امنیتی اقتصاد مقاومتی با تکیه بر اقتصاد دفاعی

مصاحبه با خبرگزاری تسنیم الزامات امنیتی اقتصاد مقاومتی با تکیه بر اقتصاد دفاعی خرداد ماه ۱۳۹۳ لینک مصاحبه

آینه کدر آمارهای بیکاری

روزنامه شرق سالنامه ۹۳ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۲ دانلود فایل

تصمیمات سیاسی شورای پول و اعتبار و قوانین منسوخ ۳۰ ساله

مصاحبه با خبرگزاری تسنیم تصمیمات سیاسی شورای پول و اعتبار و قوانین منسوخ ۳۰ ساله خرداد ماه ۱۳۹۳ لینک مصاحبه


سوابق عضویت