دسته: دست نوشته ها

۲۰۳۰

دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار (ترجمه فارسی)، سازمان ملل متحد،